BARATO | INDE 2006/2007

(15/11/06-->16/02/07)

MUMBAI-->AHMEDABAD

AHMEDABAD-->UDAIPUR

UDAIPUR-->BUNDI / PUSHKAR

PUSHKAR-->DHARAMSALA

DHARAMSALA

DHARAMSALA-->KATMANDO

KATMANDO-->POKHARA

POKHARA-->JCPL

RETOUR EN FRANCE

- 2,00 -